A Túnels volem crear un equip cohesionat, motivat i satisfet.

Si estàs interessat/da en que valorem el teu perfil, pots enviar-nos el teu currículum en PDF al següent correu:

dept.personal@tunels.cat
D’acord amb el que disposa la normativa vigent de Protecció de Dades Personals i, principalment, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’ abril de 2016 relatiu a la protecció de dades personals i a la lliure circulació d’ aquestes dades (en endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPD”), les dades personals facilitades seran tractades per Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. amb NIF A-65.931.412, com a Responsable del tractament, amb la finalitat de formar part en els processos de selecció i futures contractacions que es duguin a terme si és el cas.
L’informem que les seves dades no seran comunicades a tercers. Les dades personals es conservaran durant un termini màxim d’ un any.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, limitació, portabilitat i oposició adreçant-se a les nostres oficines centrals de Túnels de Barcelona i Cadí, Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462 Km. 5,3. 08017-Barcelona (Ref. Dades Personals) o mitjançant un e-mail adreçat a privacitat@tunels.cat (Ref. Dades Personals) acreditant la seva identitat. A més, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a privacitat@tunels.cat. Finalment, pot presentar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A Túnels volem crear un equip cohesionat, motivat i satisfet.

Si estàs interessat/da en que valorem el teu perfil, pots enviar-nos el teu currículum en PDF al següent correu:

dept.personal@tunels.cat
D’acord amb el que disposa la normativa vigent de Protecció de Dades Personals i, principalment, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’ abril de 2016 relatiu a la protecció de dades personals i a la lliure circulació d’ aquestes dades (en endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPD”), les dades personals facilitades seran tractades per Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. amb NIF A-65.931.412, com a Responsable del tractament, amb la finalitat de formar part en els processos de selecció i futures contractacions que es duguin a terme si és el cas.
L’informem que les seves dades no seran comunicades a tercers. Les dades personals es conservaran durant un termini màxim d’ un any.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, limitació, portabilitat i oposició adreçant-se a les nostres oficines centrals de Túnels de Barcelona i Cadí, Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462 Km. 5,3. 08017-Barcelona (Ref. Dades Personals) o mitjançant un e-mail adreçat a privacitat@tunels.cat (Ref. Dades Personals) acreditant la seva identitat. A més, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a privacitat@tunels.cat. Finalment, pot presentar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades.