Sistemes de seguretat

Sistemes de seguretat

Sala de control

Permet, de manera centralitzada, el comandament, regulació i control informatitzat de l’estat de totes les instal·lacions de la concessió.

La Sala de Control està permanentment (365 dies, les 24 hores) controlada per un o dos operadors, segons la intensitat del trànsit. Aquestes persones s’encarreguen de supervisar i gestionar els sistemes funcionals dels túnels (il·luminació, ventilació, senyalització, etc.) i que hem renovat al 2021 tant la sala de control dels Túnels de Vallvidrera com la del Túnel del Cadí.

La Sala de Control està permanentment (365 dies, les 24 hores) controlada per un o dos operadors, segons la intensitat de trànsit. Aquestes persones s’encarreguen de supervisar i controlar els sistemes que gestionen el funcionament dels túnels (sistema d’il·luminació, sistema de ventilació, sistema de senyalització, etc.).

Galeria d'evacuació

Estructura galeria evacuació Cadí

Galeria d'evacuació

Estructura galeria evacuació Cadí

VALLVIDRERA

En paral·lel al túnel principal i amb una longitud de 2.510 m

  • 10 sortides d’emergència
  • Accedeixen a càmeres pressuritzades equipades amb portes de seguretat i que condueixen a la galeria que connecta amb les dues boques del túnel.

CADÍ

 

  • Longitud : 5.345 m.
  • Sortides d’evacuació: 19. Condueixen a la galeria principal d’evacuació, disposen de megafonia, estan pressuritzades i monitoritzades.

Sistema d'energia

Disposem de dues escomeses elèctriques independents que alimenten diversos centres de transformació, es disposa de grups electrògens i sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI) que garanteixen el subministrament d’electricitat i el funcionament de tots els sistemes de seguretat i senyalització.

Sistema contra incendis i ventilació

Els túnels disposen de diferents equips i instal·lacions contra incendis:

Polsadors d’alarma

Ubicats al llarg dels túnels entre pals SOS.

Xarxa d’hidrants

  • 21 hidrants repartits al llarg del túnel de Vallvidrera i connectats a una canonada de 160 mm de diàmetre.
  • 3 hidrants repartits al llarg del túnel de Valldoreix
  • 61 boques d’incendi al túnel del Cadí equipades amb mànegues. 19 presses d’aigua per l’aprovisionament dels vehicles de bombers i 4 hidrants connectats a la xarxa contra incendis.

Extintors d’incendis

Ventilació i extracció de fums

El sistema controla el fum en base uns paràmetres prèviament definits per tal de fer una extracció del mateix pel lloc més adient (ja sigui per les boques dels túnels o per les xemeneies creades per a tal fi).

En cas d’incendi, el sistema de ventilació té la funció d’assegurar l’evacuació del fum que es pugui produir, per tal de garantir la seguretat de les persones dins del túnel, per això utilitza els ventilador tipus jet disponibles, així com les xemeneies d’extracció que permeten una sortida de fums propera al focus de l’incendi, reduint la longitud de túnel afectada

El túnel també disposa d’un sistema de detecció automàtica d’incidències (DAI), que mitjançant algoritmes automàtics d’anàlisi de les imatges del circuit tancat de televisió, identifica incidències en el túnel com per exemple: cotxe aturat, obstacle a la calçada, incendi…

Sistema de control de trànsit

Disposem d'uns punts de comptatge i classificació de vehicles anomenats aforadors, que donen informació a la Sala de Control del número de vehicles en el túnel, velocitat mitja, tipus de vehicle, densitat de trànsit, existència d'un vehicle en direcció contrària, retencions, etc.

Totes aquestes dades que són enviades a la Sala de Control conjuntament amb les càmeres de televisió, ajuden a controlar l'estat del trànsit i permeten gestionar el sistema de senyalització:
• Ús de semàfors per controlar l'accés al túnel.
• Ús de senyals variables de velocitat en funció de la densitat del trànsit.
• Ús de senyals aspa-fletxa, per a l'obertura o tancament de carrils.

Sistemes de senyalització

El sistema de senyalització li permetrà estar en tot moment informat de la velocitat màxima de circulació, de l'estat de la calçada, disponibilitat de carrils, tancament de túnels, etc.

Semàfors

Amb l’objectiu de regular el trànsit o de tancar un túnel i, per tant, minimitzar la probabilitat de retencions a l’interior dels túnels, l’explotació de la concessió compta amb semàfors tant a l’interior com a les boques de tots els túnels.

Senyals variables de velocitat

Senyals variables d’aspes/fletxes

Perquè en el seu pas pel túnel de Vallvidrera es conegui en cada moment el carril pel que es pot circular, existeixen senyals aspa-fletxa que l’informen de l’estat obert o tancat dels carrils, així com també de la necessitat que abandoni poc a poc un carril. En cada una de les boques del túnel de Vallvidrera i també en el seu interior es disposa de dues línies de balises lluminoses incrustades en el paviment que l’indicaran la transició i separen el sentits de circulació del trànsit.

Detectors i senyals ocults de gel/boira

Es disposa de detectors de gel, que quan s’activen s’encenen els dos senyals d’advertència de risc de gel a la calçada (una en cada sentit de la circulació).

Per senyalitzar les zones amb boira l’operador de la Sala de Control activa senyals de boira ocultes que ja hi ha instal·lades en els trams on és més habitual aquest fenomen. També hi ha instal·lats llums estroboscòpics a peatge perquè en cas de boira quedi ben senyalitzada la zona.

Detectors i senyals ocults de gàlib

Serveixen per advertir als vehicles amb una altura excessiva és a dir, amb una altura superior a la permesa per la infraestructura, 4m en el cas dels túnels de Vallvidrera i 4,5m en el túnel del Cadí

Panells de Missatge Variable

Per mantenir-lo informat en tot moment de la situació del trànsit, meteorologia i en general de qualsevol informació que li proporcioni la major seguretat i control en la conducció, el sistema de senyalització també compta amb un conjunt de panells informatius (PMVS) ubicats al llarg de la concessió.

Sistemes de comunicació

Pals de S.O.S.

En una situació d’emergència (avaria, accident, incendi…) pot comunicar-se amb la Sala de Control a través dels pals SOS ubicats al llarg de la concessió, tant a l’interior del túnel com a les zones exteriors.

Cobertura de telefonia mòbil i difusió de ràdio comercial

S’ha instal·lat un cable radiant per poder donar continuïtat a les emissores de ràdio FM a l’interior del túnel, amb les que tenim acords signats.
Missatges d’emergència per cable radiant:
A través d’aquest mateix cable radiant és possible també emetre avisos d’alerta en el túnel en cas que es doni una situació d’emergència. En aquestes circumstàncies, l’emissió de totes les freqüències es talla immediatament i s’emet, a través d’aquestes mateixes freqüències, un missatge d’emergència que vostè escolta a través del seu equip de ràdio.

Xarxa de radiocomunicacions interna

La xarxa de radiocomunicacions interna permet tenir una cobertura de ràdio pròpia al llarg de tota la concessió

Aquest sistema facilita molt les comunicacions i permet actuar amb rapidesa i seguretat davant qualsevol incidència.

Circuit tancat de televisió

Disposem d'un Circuit Tancat de Televisió (CTTV) composat per càmeres fixes a l'interior dels túnels i càmeres mòbils motoritzades en les zones exteriors. Això permet veure pràcticament la totalitat de la concessió a través de càmeres de televisió connectades amb els monitors de la Sala de Control.

Nou sistema de balises a l'interior del Túnel de Vallvidrera

Al llarg del túnel principal de Vallvidrera, s’han instal·lat balises lluminoses encastades al paviment per tal de senyalitzar la reversió de carrils, i reforçar la senyalització de sistema aspa-fletxa ubicat als pòrtics superiors i a la pintura separadora de carrils amb relleu.

El carril central es reverteix en funció de les necessitats del trànsit de manera que hi hagi una configuració de 2 en un sentit i 1 en un altre, llevat dels períodes de baixa demanda de trànsit en que es manté tancat el carril central.

Instal·lació pretils al Túnel del Cadí

Una de les actuacions que suposen una millora en la seguretat és el canvi de barreres de protecció dels viaductes de l’accés al túnel del Cadí com a element de contenció de vehicles en cas d’accident. Concretament, i seguint les darreres normatives de seguretat, s’han instal·lat aproximadament 1.500 metres de barreres de formigó de protecció als viaductes de Greixa, Bac de Diví i Bagà, el més alt dels quals té una alçada de 100 metres.

Instal·lació de llums LED

Túnels de Barcelona i Cadí, conscient de la necessitat de treballar per l’emergència climàtica, ha desenvolupat un projecte que té com objectiu l’eficiència energètica i la sostenibilitat de la infraestructura. Dins del conjunt d’accions programades, Túnels ha finalitzat recentment les obres de substitució de l’actual sistema d’il·luminació del Túnel del Cadí per una nova instal·lació basada en tecnologia LED. Aquesta actuació contribuirà a una reducció de l’emissió a l’atmosfera de gasos contaminants equivalent a haver plantat 7.406 arbres.

S’han instal·lat 499 làmpades al llarg dels 5 km del Túnel del Cadí, el que suposarà una reducció del 155 tones menys de CO2 l’any, a més d’un sistema de regulació de potència per tal d’adaptar la il·luminació a les necessitats per trams i que fa que la infraestructura tingui un consum més sostenible.

La llum blanca de la tecnologia LED proporciona un major confort visual i per tant una millora de la seguretat en la conducció dels usuaris oferint una òptima reproducció del color, un millor contrast i una qualitat millorada de la llum en comparació amb els sistemes d’il·luminació tradicionals.

A Vallvidrera hi ha instal·lada llum LED a la traça, als túnels curts de la Floresta, Can Rabella i Can Llobet i previst substituir les del túnel principal de Vallvidrera.

Instal·lació esmorteïdors d’impacte als Túnels de Vallvidrera

Als túnels de Vallvidrera s’han instal·lat esmorteïdors d’impacte als vèrtex dels ramals de sortida de l’autopista. Concretament a  les sortides 7,8,10,11,13B nord, 7 sud i a la  sortida de serveis a la boca nord. 

Els esmorteïdors d’impacte s’instal·len en punts especialment conflictius i estan dissenyats per minimitzar les conseqüències derivades d’un accident per als integrats del vehicle. Funcionen de manera que es comprimeixen a manera de telescopi, afavorint la desacceleració del vehicle quan impacta frontalment al  nas de l’esmorteïdor. Això fa que l’aturada del vehicle sigui més llarga i els efectes més suaus per a les persones que hi viatgen dins.

Son dispositius que formen part de la seguretat passiva de la via oferint els més alts valors de seguretat en situacions límit i millorant l’equipament de seguretat vial en carretera.

Reposició i reparació del ferm

Periòdicament Túnels duu a terme actuacions de reposició i reparació del ferm, per tal de garantir una conducció segura i en compliment dels requeriments de manteniment ordinari.

A més es realitza una revisió contínua de l’estat del ferm, duent a terme actuacions de conservació extraordinària. En aquesta línia, al juliol del 2021 s’han completat les tasques de reposició del ferm al Túnel del Cadí en diferents trams: 3 viaductes d’accés, la rotonda Alp i l’accés a Bagà.

Substitució i renovació dels transformadors als Túnels de Vallvidrera

A Vallvidrera s’han instal·lat nous SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda) en tots els túnels, edificis i a peatge. Aquests equips asseguren el subministrament elèctric dels equips crítics per garantir el servei en cas de tall, fallada o fluctuació de tensió o freqüència elèctrica.

Al túnel principal de Vallvidrera s’han instal·lat nous transformadors. Aquests equips són els encarregats de adaptar la tensió que arriba de la companyia de 25.000V a 400V per tal d’alimentar totes les instal·lacions del túnel.