Tarifes del Túnel del Cadí 2024

CATEGORIA 111,22€

Categoria 1: MOTOCICLETES AMB O SENSE SIDECAR

Motos amb o sense sidecar

CATEGORIA 213,92€

Turismes, furgonetes fins 9 places, furgons, camionetes, autogrues de 2 eixos, 4 rodes ,amb o sense remolc d’1 eix sense roda bessona p.m.a 3.500 kg. Camions i autocars de 2 eixos i 4 rodes.

Només aquest tipus de vehicles sense remolc poden utilitzar les vies automàtiques.

CATEGORIA 330,39€

Turismes, furgonetes fins a 9 places, furgons, furgonetes, camionetes i altres amb 2 eixos, 4 rodes i amb remolc de 2 eixos sense roda bessona qualsevol vehicle amb 2 eixos i més de 4 rodes

CATEGORIA 436,44€

Turismes, furgonetes fins 9 places, furgons, camionetes, autogrues de 2 eixos, 4 rodes ,amb remolc i roda bessona almenys en 1 eix. Camions i autocars de 3 o més eixos o de dos eixos i més de 4 rodes amb remolc.

Mostrar informació detallada dels vehícles

Els transports de matèries perilloses tindran un suplement de 10,67€ sobre la tarifa de la categoria que li correspongui.
Els transports especials estan subjectes a una tarifa especial.

Tarifes vigents a partir de l’1 de gener de 2024

Restriccions de circulació Túnel del Cadí

Pas prohibit a vianants
Alçada màxima autoritzada de 4,5 metres
Pas prohibit a bicicletes i ciclomotors
Matèries perilloses: pas restringit en les següents franges horàries:
 • Des de les 14h dels divendres fins les 00h dels dilluns.
 • Festius Inter setmanals.
 • Vigiles de festiu des de les 14h.
Consulta les condicions de pas pels transports especials

Esquema dels peatges del Túnel del Cadí

Descomptes del Túnel del Cadí

**NOTA IMPORTANT: Els descomptes no s'aplicaran en els pagaments realitzats amb el telèfon mòbil (mitjançant contactless), sempre s'ha d'utilitzar la targeta bancària física o el ViaT associat al descompte al que estigueu donats d'alta.


DESCOMPT

Fins a -15% segons nombre de viatges en 6 mesos

RESIDENTS

100% Bonificació residents Alt-Urgell, Cerdanya i Berguedà

VOLUM FACTURACIÓ

Fins a -13% segons escalat de facturació anual

VEHICLES PESANTS I COMERCIALS

100% Bonificació amb adreça fiscal a les comarques de l'Alt-Urgell, Cerdanya i Berguedà

Fins a -15% segons nombre de viatges en 6 mesos


 • Sols turismes i motocicletes.
 • Turismes amb viaT. Motocicletes amb viaT o targeta de crèdit (vàlida per al pagament en autopistes i acceptada per Túnels).
 • Cal inscriure’s al programa DescompT online des de l’àrea de client.
 • El descompte s’aplica segons nombre de viatges en sis mesos naturals a comptar des de la data d’alta al programa. El càlcul es farà aplicant el percentatge corresponent a la franja de nombre de viatges i des del primer viatge.
 • Els descomptes no són acumulables ni amb altres descomptes ni entre vàries targetes o viaT del mateix titular.

Viatges en 6 mesos Bonificació
D’11 a 20 -5%
De 21 a 30 -10%
Més de 30 -15%

Fins a -13% segons escalat de facturació anual


 • Tot tipus de vehicle llevat turismes, motocicletes i vehicles de transports especials.
 • Pagament amb viaT o targeta de crèdit (vàlida per al pagament en autopistes i acceptada per Túnels).
 • Cal inscriure’s al descompte a través de l’àrea de client.

 • Aplicació del descompte:
  • A les persones físiques se’ls aplicarà el descompte segons volum facturació anual sense IVA i no es podran acumular descomptes de diferents targetes o ViaT.
  • A les persones jurídiques, el descompte s’aplicarà al titular de targetes o ViaT.
  • El càlcul es farà segons facturació d’any natural. El primer any des de la data de registre i fins a 31 de desembre.
  • El descompte es calcularà aplicant el percentatge de descompte que correspongui segons franja de facturació i des del primer euro.

De € any a € any Bonificació
467,95€ a 899,88€ -5%
899,89€ a 1.727,78€ -7%
1.727,79€ a 3.455,57€ -9%
3.455,58€ a 6.011,26€ -11%
6.011,27€ -13%

100% Bonificació residents Alt-Urgell, Cerdanya i Berguedà


Bonificació atorgada per La Generalitat de Catalunya a les persones físiques que compleixin amb els requisits que estableix l’Administració i ho acreditin al Consell Comarcal que els correspongui segons Municipi de residència.

Pot consultar la vigència del descompte introduïnt el seu DNI.


  Si necessita més informació pot adreçar-se al seu consell comarcal.

  No s'ha trobat cap informació:

  Ha superat el límit de peticions. Podrà tornar-ho a probar en 24h.

  En aquests moments no està disponible l'informació. Provi-ho en uns minuts.

  Tornar

  CONSULTA: Informació bàsica sobre protecció de dades:
  Responsable: Túnels de Barcelona i Cadí, Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A.
  Finalitat: consultar la vigència d’ aplicació del descompte de resident
  Legitimació: El teu consentiment per a realitzar aquesta consulta
  Destinataris: No es facilitaran dades a tercers, excepte per obligació legal
  Drets: Tens dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, i també altres drets, com t’ expliquem a la informació addicional.
  Termini de conservació de les dades: Únicament utilitzem el teu DNI per a comprovar la vigència del descompte, sent suprimit posteriorment.
  Informacion addicional: Pots consultar la informació addicional i detallada a la web a la nostra Política de Privacitat.

  Per a sol·licitar informació o iniciar el procediment d’acreditació cal dirigir-se als Consells Comarcals:

  Consell Comarcal del Berguedà

  Carrer Barcelona, 49 3r de Berga.
  Tel. 938.213.553

  bergueda.cat

  Consell Comarcal de la Cerdanya

  Plaça del Rec, 5 de Puigcerdà.
  Tel. 972.884.884

  cerdanya.cat

  Consell Comarcal de l’Alt Urgell

  Passeig Joan Brudieu, 15 de La Seu d’Urgell.
  Tel. 973.353.112

  alturgell.cat

  • El descompte s’aplicarà un cop siguin validats els documents aportats als Consells Comarcals i quan la concessionària rebi els fitxers amb la informació de titulars i números de targeta o viat on aplicar la bonificació.
  • Recordi que si la seva entitat li canvia la targeta o ViaT, cal notificar-ho al Consell Comarcal aportant un certificat que acrediti la titularitat.
  • Cal que la targeta vinculada a la condició de resident sigui operativa i vàlida per al pagament del peatge en el moment del trànsit.
  • Aconsellem amagui qualsevol Viat que dugui al vehicle si no és el que té vinculat. Un cop les antenes el detecten, ja no podran introduir la targeta associada a la condició de resident. En cap cas es podrà abonar cap trànsit que no s’hagi efectuat amb la targeta vinculada.
  • La condició de resident té una vigència de 3 anys i és responsabilitat seva renovar-la aportant la documentació que requereix el Consell Comarcal. No rebrà cap avís de caducitat.

  100% Bonificació amb adreça fiscal a les comarques de l'Alt-Urgell, Cerdanya i Berguedà


  REQUISITS

  • Domicili social o fiscal a qualsevol dels municipis de la Cerdanya, l’Alt Urgell o el Berguedà.
  • Titulars en règim de propietat, rènting, Leasing o lloguer de vehicles per al desenvolupament de la seva activitat econòmica.
  • Vehicles que no es poden acollir a la bonificació:
   • Mercaderies perilloses
   • Vehicles especials i en règim de transport especial
   • Tots aquells que excedeixin amb les masses i dimensions establertes segons Reial Decret 2822/1998 de 23 desembre.
   • Qualsevol vehicle classificat com a turisme a la seva fitxa tècnica i fins a 9 places amb o sense remolc.
   • Motocicletes
  • S’ha d’utilitzar un sistema de pagament ViaT amb domiciliació a qualsevol oficina bancària ubicada a un dels tres municipis, Cerdanya, Alt Urgell o Berguedà.
  • Aquest descompte no és acumulable a altres descomptes al Túnel del Cadí.
  • Es pot vincular a un mateix ViaT més d’una matrícula però cada matrícula sols podrà estar vinculada a un ViaT.

  • Caldrà acreditar el compliment de requisits aportant la documentació que es relaciona a l’apartat de “Documentació que cal aportar”.
  • La presentació de la Sol·licitud i documentació es pot fer personalment o per correu ordinari a les oficines de Túnels del Túnel del Cadí al costat del peatge en horari d’oficina Ctra. C-16 km 129,5. 17538 Urús (Girona).
  • Una vegada rebuda tota la documentació, es procedirà a la seva validació. L’activació del descompte del 100% serà efectiva dins dels cinc dies hàbils posteriors a la recepció de la documentació.
  • En passar per qualsevol via, les càmeres faran una lectura de la matrícula i del dispositiu Viat.
  • El sistema informàtic verificarà si la matrícula està vinculada al ViaT amb el que es realitza el trànsit, i sent un registre autoritzat, aplicarà de manera automàtica el descompte.
  • En cap cas s’aplicarà el descompte als trànsits que hagin estat realitzats per vehicles d’una categoria diferent a la descrita en l’apartat de beneficiaris; ni a matrícules diferents a les registrades i autoritzades; ni amb mitjans de pagament diferents a l’acreditat al registre per aquell vehicle; ni als que no compleixin l’interval mínim de 45 minuts entre dos trànsits realitzats en el mateix sentit de circulació amb el mateix ViaT en qualsevol de les vies.
  • Pot consultar els dispositius, les matrícules i la data de caducitat del descompte registrant-se a l’àrea de client del nostre web www.tunels.cat (dins l’apartat de targetes visualitzarà tots els dispositius i les matrícules que tenen actiu el descompte). També ho pot consultar trucant al nostre servei d’atenció al client 93 567 29 51.
  • La validesa de la condició de beneficiari tindrà caràcter anual, sent necessària la seva renovació i aportació novament de tota la documentació i formulari de sol·licitud. La no presentació de la documentació abans de la data de caducitat suposarà la baixa automàtica d’aquest descompte comercial.
  • El control de la data de caducitat del descompte serà per compte del beneficiari, no sent responsabilitat de Túnels el seu control i notificació.
  • L’ús indegut de la condició de beneficiari del descompte comercial provocarà la baixa automàtica del programa de descompte al titular del vehicle sigui persona física o jurídica amb caràcter permanent i irrevocable.

  NOVES ALTES DE VEHICLES UN COP ACREDITADA LA BONIFICACIÓ:

  • Atès que el descompte va vinculat a un vehicle, una matrícula i un viaT,en el supòsit que es produís una alta d’un nou vehicle amb el mateix titular un cop autoritzat el descompte del 100%, caldrà aportar la documentació acreditativa d’aquest vehicle:
  •  Fitxa tècnica del vehicle.
  •  Targeta de transport.
  • Full de sol·licitud indicant nom fiscal, NIF i dades de la matrícula i el viaT associat. (indicant: afegir vehicle).
  • Número/s viaT i certificat de l’entitat bancària emissora del mitjà de pagament conforme és vàlid per al pagament de la tarifa de peatge. Hi ha de constar el número/s de ViaT , la caducitat, i el nom del titular ha de ser el mateix que el qui sol·licita el descompte. Els càrrecs associats al mitjà de pagament autoritzat han d’estar domiciliats en una oficina d’una entitat bancària o caixa d’estalvis ubicada a les comarques del Berguedà, la Cerdanya o l’Alt Urgell.•
  • En el cas dels vehicles en lloguer, renting o leasing, contracte que acrediti que la persona jurídica que sol·licita el descompte és l’arrendatari del vehicle on aparegui la matrícula.La data de caducitat del descompte no computarà des de la data d’alta del nou vehicle, sinó des de la data d’autorització del descompte al titular i per la resta de vehicles o per l’antic vehicle.

  NOTIFICAR UN CANVI DE VIAT ASSOCIAT A UNA MATRÍCULA:

  Caldrà enviar un escrit a Túnel del Cadí a la mateixa adreça on va enviar la documentació original o un correu electrònic indicant:

  • Nom del titular beneficiari del descompte.
  • NIF del titular.
  • Matrícula/es vinculades al nou viaT.
  • Número de ViaT que s’ha de donar de baixa.
  • Nou número de viaT per la/es matrícula/es.
  • Adjuntar certificat de l’oficina bancària conforme és vàlid per al pagament de la tarifa de peatge. Hi ha de constar el número/s de ViaT , la caducitat, i el nom del titular ha de ser el mateix que el qui sol·licita el descompte. Els càrrecs associats al mitjà de pagament autoritzat han d’estar domiciliats en una oficina d’una entitat bancària o caixa d’estalvis ubicada a les comarques del Berguedà, la Cerdanya o l’Alt Urgell.

  CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE:

  atencioclients@tunels.autopistas.com

  DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

  • Cal aportar els següent documents omplerts: Sol·licitud de descompte i Declaració jurada signada
  • Certificat d’empadronament que acrediti la residència fiscal a qualsevol de les tres comarques: Alt Urgell, Cerdanya o Berguedà.
  • Certificat de l’Ajuntament que acrediti estar al corrent del pagament d’impostos Muncipals
  • Certificat de l’entitat bancària on figuri el número de ViaT i on el nom del titular coincideixi amb el qui demana la condició de beneficiari del descompte. Els càrrecs associats al mitjà de pagament autoritzat hauran d’estar domiciliats en una oficina d’una entitat bancària ubicada a una de les comarques d’Alt Urgell, Berguedà o la Cerdanya. Aquest ViaT no podrà ser el mateix que tingui associat a altres descomptes.
  • Còpia del carnet de conduir.
  • Còpia del darrer rebut d’autònoms
  • Document emès pel Servei Català de la Salut el qual s’assigna el Centre d’Atenció Primària (CAP) que correspon al lloc de residència dins de qualsevol de les tres comarques. Excepció: per als municipis del Berguedà Montmajor, Viver i Serrateix, Santa Maria de Merles, i últimes colònies de Puig-reig, el certificat del CAP serà el que correspon a aquest municipis, centre de salut de Cardona, Navàs i Prats de Lluçanès.
  • Certificat de Situació Censal. Certificat emès per Hisenda on s’acrediti que el domicili fiscal pertany a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de l’Alt Urgell, o de la Cerdanya i aparegui la informació referent a la situació tributaria pel que fa a l’Activitat Econòmica. Aquest certificat es pot obtenir presencialment a les delegacions corresponents de l’Agència Tributària i telemàticament a http://www.agenciatributaria.es/.
  • Certificat emès per l’agència tributària acreditant l’alta censal d’activitat econòmica.
  • Fitxa tècnica del/s vehicle/s.
  • En el cas dels vehicles en lloguer, renting o leasing, contracte que acrediti que la persona que sol·licita el descompte és l’arrendatari del vehicle on aparegui la matrícula.
  • Targeta de transport atorgada per la Direcció General de Transports i Mobilitat per a cadascun dels vehicles, tant per transport públic (més de 2 Tm), com el de privat complementari (+ de 3,5 TM). El privat complementari de menys de 3,5 Tm no caldrà que aportin targeta de transport en no ser obligatòria, tot i que hauran d’aportar la resta de documentació per tal d’acreditar que el vehicle té un ús vinculat a una activitat econòmica relacionada amb el transport.
  • Cal aportar els següent documents omplerts: Sol·licitud de descompte i Declaració jurada signada
  • Llicència d’activitat econòmica en el cas que sigui obligatòria.
  • Impost d’Activitats econòmiques on figuri el domicili fiscal a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, l’Alt Urgell o la Cerdanya. Per a les empreses que no estan subjectes a l’impost d’activitats econòmiques:
   • 1) Empreses que la seva constitució sigui menor a dos anys. En aquest cas s’haurà d’aportar escriptura de constitució on consti el domicili fiscal.
   • 2) Empreses amb facturació menor a un milió d’euros. En aquest cas s’haurà d’aportar liquidació impost de societats amb domicili fiscal.

  En el cas que el domicili fiscal no figurés en cap d’aquests documents:

  • Certificat de Situació Censal.

  Certificat emès per Hisenda on s’acrediti que el domicili fiscal pertany a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de l’Alt Urgell, o de la Cerdanya i aparegui la informació referent a la situació tributaria pel que fa a l’Activitat Econòmica. Aquest certificat es pot obtenir presencialment a les delegacions corresponents de l’Agència Tributària o telemàticament a http://www.agenciatributaria.es/.

  • Número/s viaT i certificat de l’entitat bancària emissora del mitjà de pagament conforme és vàlid per al pagament de la tarifa de peatge. Hi ha de constar el número/s de ViaT , la caducitat, i el nom del titular ha de ser el mateix que el qui sol·licita el descompte. Els càrrecs associats al mitjà de pagament autoritzat han d’estar domiciliats en una oficina d’una entitat bancària o caixa d’estalvis ubicada a les comarques del Berguedà, la Cerdanya o l’Alt Urgell.
  • En el cas dels vehicles en lloguer, renting o leasing, contracte que acrediti que la persona jurídica que sol·licita el descompte és l’arrendatari del vehicle on aparegui la matrícula.
  • Fitxa tècnica del/s vehicle/s.
  • Targeta de transport atorgada per la Direcció General de Transports i Mobilitat, tant per transport públic (més de 2 Tm), com el de privat complementari (+ de 3,5 TM). Els privats complementaris de menys de 3,5 TM hauran d’estar adscrits a la pròpia activitat de l’empresa.